• Akademia Kulinarna Studio A
 • szkoła gotowania EN
 • szkoła gotowania DE
 • szkoła gotowania toruń
 • warsztaty kulinarne toruń
 • zajęcia kulinarne toruń
Menu
nauka gotowania toruń

Regulamin Akademii Kulinarnej Studio A

Regulamin Akademii Kulinarnej Studio A

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego akademia.cooking oraz zasady dotyczące warsztatów kulinarnych; które są prowadzone przez:

AKADEMIA KULINARNA STUDIO A Agnieszka Michałowska

ul. Lelewela 33 (hala targowa, Ip.), 87-100 Toruń, tel. +48 506 177 366, email: biuro@akademia.cooking, strona internetowa: akademia.cooking, konto bankowe: 07 1090 1506 0000 0001 3119 7887, firmę wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki. Rejestr jest dostępny na stronie www.ceidg.gov.pl, NIP: 879-169-53-78, REGON: 362443079,

zwaną dalej Akademią.

 1. Zakup warsztatów lub vouchera na stronie akademia.cooking wymaga od Zamawiającego wcześniejszego:
  1. zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu,
  2. podania odpowiednich danych Zamawiającego i Uczestnika poprzez wypełnienie formularza,
  3. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia i przeprowadzenia warsztatów,
  4. złożenia oświadczenia o pełnoletności zgłoszonych Uczestników, chyba że warsztaty są dostępne dla osób niepełnoletnich,
  5. złożenia zamówienia,
  6. dokonania zapłaty.
 2. Zakup udziału w Szkole Gotowania (cykl warsztatów kulinarnych prowadzonych zgodnie z ogłoszonym programem) wymaga:
  1. zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu,
  2. podania odpowiednich danych Uczestnika na formularzu zamówienia,
  3. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia i przeprowadzenia warsztatów na formularzu zamówienia,
  4. złożenia zamówienia na formularzu zamówienia poprzez dostarczenie formularza podpisanego przez Uczestnika na adres biuro@akademia.cooking,
  5. dokonania zapłaty co najmniej 50% ceny Szkoły Gotowania w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia. Pozostała część ceny Szkoły Gotowania powinna zostać zapłacona przed czwartymi zajęciami Szkoły Gotowania.
 3. Przystąpienie do udziału w warsztatach wymaga od Uczestnika wcześniejszego zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu.

PŁATNOŚCI ZA USŁUGI I ZWROT PŁATNOŚCI

 1. Akademia akceptuje następujące sposoby płatności za indywidualne warsztaty kulinarne: 1) przelew typu on-line na rachunek bankowy Akademii poprzez serwis Transferuj.pl i 2) wykorzystanie do płatności vouchera (kuponu) nabytego na akademia.cooking Zapłata za warsztaty kulinarne powinna zostać dokonana w ciągu 3 godzin od chwili złożenia zamówienia. Miejsca dla Uczestników będą zarezerwowane przez 3 godziny po złożeniu zamówienia. Jeżeli w tym czasie płatność nie zostanie dokonana to rezerwacja zostanie anulowana.
 2. Akademia akceptuje następujące sposoby płatności za udział w Szkole Gotowania (cykl warsztatów kulinarnych prowadzonych zgodnie z ogłoszonym programem): płatność przelewem na rachunek bankowy Akademii: 07 1090 1506 0000 0001 3119 7887, przy czym co najmniej 50% ceny Szkoły Gotowania powinno zostać zapłacone w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia. Pozostała część ceny Szkoły Gotowania powinna zostać zapłacona przed czwartymi zajęciami Szkoły Gotowania.
 3. Akademia akceptuje następujący sposób płatności za voucher (kupon) na warsztaty: przelew typu on-line na rachunek bankowy Akademii poprzez serwis Transferuj.pl Zapłata za voucher (kupon) powinna zostać dokonana w ciągu 3 godzin od dnia złożenia zamówienia.
 4. Voucher jest ważny przez 3 miesiące od jego wystawienia. Nabywca vouchera może przekazać kod vouchera dowolnej osobie. Kod vouchera może być wykorzystany tylko jeden raz. W przypadku zapłaty za warsztaty przy użyciu kodu vouchera o wartości nominalnej wyższej niż cena tych warsztatów Akademia nie zwraca różnicy.
 5. Korzystnie z serwisu Transferuj.pl należącego do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. odbywa się na zasadach określonych w regulaminach tego serwisu.
 6. Ewentualny zwrot płatności dokonanych za pośrednictwem serwisu Transferuj.pl dokonywany jest przez Akademię na rachunek bankowy Zamawiającego, przy użyciu serwisu Transferuj.pl Akademia dokona zwrotu płatności niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 7 dni od dnia stwierdzenia zasadności zwrotu.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, REZYGNACJA Z WARSZTATÓW, ODWOŁANIE WARSZTATÓW, REKLAMACJE KONSUMENTÓW

 1. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy regulowane przez Ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., zgodnie z art. 38 pkt. 12 tej ustawy.
 2. W przypadku rezygnacji dokonanej przez Konsumenta na więcej niż 3 dni przed terminem warsztatów Akademia dokonuje zwrotu płatności w pełnej wysokości, z wyjątkiem rezygnacji z zajęć w Szkole Gotowania (w przypadku rezygnacji z zajęć w Szkole Gotowania Akademia nie dokonuje zwrotu płatności).
 3. W przypadku rezygnacji dokonanej przez Konsumenta na 3 dni i mniej przed terminem warsztatów Akademia dokonuje zwrotu płatności w wysokości 50% otrzymanej kwoty, z wyjątkiem rezygnacji z zajęć w Szkole Gotowania (w przypadku rezygnacji z zajęć w Szkole Gotowania Akademia nie dokonuje zwrotu płatności).
 4. W przypadku odwołania warsztatów Akademia dokonuje zwrotu płatności w pełnej wysokości, chyba że Uczestnik wyrazi zgodę na wzięcie udziału w warsztatach w innym terminie.
 5. Reklamacje konsumentów powinny być składane na adres: ul. Lelewela 33 (hala targowa, Ip.), 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres email: biuro@akademia.cooking Akademia rozpatruje reklamacje w trybie przewidzianym przez przepisy Ustawy u prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. i udziela odpowiedzi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

ZASADY DOTYCZĄCE WARSZTATÓW KULINARNYCH

 1. Temat warsztatów, menu, prowadzący warsztaty, data i godzina warsztatów oraz przybliżony czas trwania warsztatów określany jest każdorazowo na stronie Akademii http://akademia.cooking/shop
 2. Menu może ulec zmianie w przypadku gdy dostępność składników jest ograniczona. Akademia zaopatruje się w świeże produkty, które nie zawsze są dostępne, nawet przy ich wcześniejszym zamawianiu (np. dostępność ryb zależy od warunków atmosferycznych, które mogą uniemożliwiać połowy).
 3. Akademia zapewnia Uczestnikom warsztatów:
  1. indywidualne i profesjonalnie wyposażone stanowisko pracy,
  2. prowadzenie zajęć przez prowadzącego,
  3. fartuch na czas zajęć,
  4.  świeże produkty wysokiej jakości do przygotowania wszystkich potraw z menu,
  5. wspólny posiłek w Akademii na zakończenie warsztatów,
  6. receptury przygotowanych dań.
 4. Potrawy przygotowywane podczas warsztatów sporządzane są w całości ze składników (produktów) dostarczanych przez Akademię.
 5. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na rejestrowanie (fotograficzną, video, monitoring wizyjny) przebiegu warsztatów.
 6. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku podczas warsztatów oraz na wykorzystanie jego wizerunku przez Akademię na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Akademii, dokumentujących przebieg warsztatów.
 7. Uczestnik warsztatów (oraz jego rodzic/opiekun w przypadku gdy uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia) powinien zapoznać się szczegółowo ze składem dań, w szczególności gdy jest on uczulony lub wrażliwy na pożywienie, składniki potraw, artykuły spożywcze itp. Informacje te dostępne są każdorazowo na stronie warsztatów, w recepturach dań, ponadto szczegółowych informacji udziela na życzenie prowadzący zajęcia, który może udostępnić uczestnikowi do wglądu opakowania produktów spożywczych. W czasie warsztatów uczestnicy mają bezpośredni kontakt z produktami spożywczymi oraz spożywają przygotowywane przez siebie lub wspólnie dania. Akademia nie odpowiada za wyeliminowanie możliwości kontaktu uczestnika z produktami uczulającymi ani za ewentualne skutki takiego zdarzenia.
 8. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział w przeznaczonych dla nich warsztatach po wyrażeniu zgody i zaakceptowaniu treści Regulaminu przez ich rodziców/opiekunów.
 9. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice/opiekunowie zgodnie z zasadami prawa cywilnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Akademii Kulinarnej Studio A jest dostępny w siedzibie Akademii, pod adresem http://akademia.cooking/contact oraz w koszyku klienta każdorazowo przed złożeniem zamówienia.
 2. Postanowienia Regulaminu znajdują odpowiednie zastosowanie do wszystkich usług świadczonych przez Akademię, w braku odmiennych postanowień umownych.

 

 • nasi partnerzy:
 • oraz:
Akademia Kulinarna Studio A Toruń zaprasza na warsztaty kulinarne i do szkoły gotowania