loader image
Regulamin Akademii Kulinarnej Studio A

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego akademia.cooking oraz zasady dotyczące warsztatów kulinarnych; które są prowadzone przez:

AKADEMIA KULINARNA STUDIO A Agnieszka Michałowska

ul. Lelewela 33 (hala targowa, Ip.), 87-100 Toruń, tel. +48 506 177 366, email: biuro@akademia.cooking, strona internetowa: akademia.cooking, konto bankowe: 07 1090 1506 0000 0001 3119 7887, firmę wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki. Rejestr jest dostępny na stronie www.ceidg.gov.pl, NIP: 879-169-53-78, REGON: 362443079,

zwaną dalej Akademią.

 1. Zakup warsztatów lub vouchera na stronie akademia.cooking wymaga od Zamawiającego wcześniejszego:
  1. zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu,
  2. podania odpowiednich danych Zamawiającego i Uczestnika poprzez wypełnienie formularza,
  3. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia i przeprowadzenia warsztatów,
  4. złożenia oświadczenia o pełnoletności zgłoszonych Uczestników, chyba że warsztaty są dostępne dla osób niepełnoletnich,
  5. złożenia zamówienia,
  6. dokonania zapłaty.
 2. Zakup udziału w Szkole Gotowania lub Szkole Cukiernictwa (cykl warsztatów kulinarnych prowadzonych zgodnie z ogłoszonym programem) wymaga:
  1. zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu,
  2. podania odpowiednich danych Uczestnika na formularzu zamówienia,
  3. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia i przeprowadzenia warsztatów na formularzu zamówienia,
  4. złożenia zamówienia na formularzu zamówienia poprzez dostarczenie formularza podpisanego przez Uczestnika na adres biuro@akademia.cooking,
  5. dokonania zapłaty co najmniej 50% ceny Szkoły Gotowania w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia. Pozostała część ceny Szkoły Gotowania powinna zostać zapłacona przed czwartymi zajęciami Szkoły Gotowania.
 3. Przystąpienie do udziału w warsztatach wymaga od Uczestnika wcześniejszego zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu.

PŁATNOŚCI ZA USŁUGI I ZWROT PŁATNOŚCI

 1. Akademia akceptuje następujące sposoby płatności za indywidualne warsztaty kulinarne: 1) przelew typu on-line na rachunek bankowy Akademii poprzez serwis Transferuj.pl i 2) wykorzystanie do płatności vouchera (kuponu) nabytego na akademia.cooking Zapłata za warsztaty kulinarne powinna zostać dokonana w ciągu 3 godzin od chwili złożenia zamówienia. Miejsca dla Uczestników będą zarezerwowane przez 3 godziny po złożeniu zamówienia. Jeżeli w tym czasie płatność nie zostanie dokonana to rezerwacja zostanie anulowana.
 2. Akademia akceptuje następujące sposoby płatności za udział w Szkole Gotowania (cykl warsztatów kulinarnych prowadzonych zgodnie z ogłoszonym programem): płatność przelewem na rachunek bankowy Akademii: 07 1090 1506 0000 0001 3119 7887, przy czym co najmniej 50% ceny Szkoły Gotowania powinno zostać zapłacone w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia. Pozostała część ceny Szkoły Gotowania powinna zostać zapłacona przed czwartymi zajęciami Szkoły Gotowania.
 3. Akademia akceptuje następujący sposób płatności za voucher (kupon) na warsztaty: przelew typu on-line na rachunek bankowy Akademii poprzez serwis Transferuj.pl Zapłata za voucher (kupon) powinna zostać dokonana w ciągu 3 godzin od dnia złożenia zamówienia.
 4. Voucher jest ważny przez 3 miesiące od jego wystawienia. Nabywca vouchera może przekazać kod vouchera dowolnej osobie. Kod vouchera może być wykorzystany tylko jeden raz. W przypadku zapłaty za warsztaty przy użyciu kodu vouchera o wartości nominalnej wyższej niż cena tych warsztatów Akademia nie zwraca różnicy.
 5. Korzystnie z serwisu Transferuj.pl należącego do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. odbywa się na zasadach określonych w regulaminach tego serwisu.
 6. Ewentualny zwrot płatności dokonanych za pośrednictwem serwisu Transferuj.pl dokonywany jest przez Akademię na rachunek bankowy Zamawiającego, przy użyciu serwisu Transferuj.pl Akademia dokona zwrotu płatności niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 7 dni od dnia stwierdzenia zasadności zwrotu.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, REZYGNACJA Z WARSZTATÓW, ODWOŁANIE WARSZTATÓW

 1. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy regulowane przez Ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., zgodnie z art. 38 pkt. 12 tej ustawy.
 2. W przypadku rezygnacji dokonanej przez Konsumenta na więcej niż 3 dni przed terminem warsztatów Akademia dokonuje zwrotu płatności w pełnej wysokości, z wyjątkiem rezygnacji z zajęć w Szkole Gotowania (w przypadku rezygnacji z zajęć w Szkole Gotowania Akademia nie dokonuje zwrotu płatności).
 3. W przypadku rezygnacji dokonanej przez Konsumenta na 3 dni i mniej przed terminem warsztatów Akademia dokonuje zwrotu płatności w wysokości 50% otrzymanej kwoty, z wyjątkiem rezygnacji z zajęć w Szkole Gotowania (w przypadku rezygnacji z zajęć w Szkole Gotowania Akademia nie dokonuje zwrotu płatności).
 4. W przypadku odwołania warsztatów Akademia dokonuje zwrotu płatności w pełnej wysokości, chyba że Uczestnik wyrazi zgodę na wzięcie udziału w warsztatach w innym terminie.

ZASADY DOTYCZĄCE WARSZTATÓW KULINARNYCH

 1. Temat warsztatów, menu, prowadzący warsztaty, data i godzina warsztatów oraz przybliżony czas trwania warsztatów określany jest każdorazowo na stronie Akademii http://akademia.cooking/shop
 2. Menu może ulec zmianie w przypadku gdy dostępność składników jest ograniczona. Akademia zaopatruje się w świeże produkty, które nie zawsze są dostępne, nawet przy ich wcześniejszym zamawianiu (np. dostępność ryb zależy od warunków atmosferycznych, które mogą uniemożliwiać połowy).
 3. Akademia zapewnia Uczestnikom warsztatów:
  1. indywidualne i profesjonalnie wyposażone stanowisko pracy,
  2. prowadzenie zajęć przez prowadzącego,
  3. fartuch na czas zajęć,
  4.  świeże produkty wysokiej jakości do przygotowania wszystkich potraw z menu,
  5. wspólny posiłek w Akademii na zakończenie warsztatów,
  6. receptury przygotowanych dań.
 4. Potrawy przygotowywane podczas warsztatów sporządzane są w całości ze składników (produktów) dostarczanych przez Akademię.
 5. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na rejestrowanie (fotograficzną, video, monitoring wizyjny) przebiegu warsztatów.
 6. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku podczas warsztatów oraz na wykorzystanie jego wizerunku przez Akademię na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Akademii, dokumentujących przebieg warsztatów.
 7. Uczestnik warsztatów (oraz jego rodzic/opiekun w przypadku gdy uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia) powinien zapoznać się szczegółowo ze składem dań, w szczególności gdy jest on uczulony lub wrażliwy na pożywienie, składniki potraw, artykuły spożywcze itp. Informacje te dostępne są każdorazowo na stronie warsztatów, w recepturach dań, ponadto szczegółowych informacji udziela na życzenie prowadzący zajęcia, który może udostępnić uczestnikowi do wglądu opakowania produktów spożywczych. W czasie warsztatów uczestnicy mają bezpośredni kontakt z produktami spożywczymi oraz spożywają przygotowywane przez siebie lub wspólnie dania. Akademia nie odpowiada za wyeliminowanie możliwości kontaktu uczestnika z produktami uczulającymi ani za ewentualne skutki takiego zdarzenia.
 8. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział w przeznaczonych dla nich warsztatach po wyrażeniu zgody i zaakceptowaniu treści Regulaminu przez ich rodziców/opiekunów.
 9. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice/opiekunowie zgodnie z zasadami prawa cywilnego.

INFORMACJE O DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe w Akademii Kulinarnej Studio A są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 poz. 1000). Administratorem danych osobowych jest Akademia Kulinarna Studio A, Agnieszka Michałowska, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń, tel. +48 506 177 366, email: biuro@akademia.cooking, strona internetowa: akademia.cooking
 1. Administrator przetwarza dane osobowe w szczególności:
 1. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz kontaktowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. w celu obsługi reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 5. w celach marketingowych, które mogą polegać na kierowaniu e-mailowych powiadomień (tzw. newsletter) o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 6. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;
 7. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników.
 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
 1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
 1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
 2. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 3. Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
 4. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 6. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
 7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
 9. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
 10. Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
 1. w formie pisemnej na adres: Akademia Kulinarna Studio A, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń
 2. drogą e-mailową na adres: biuro@akademia.cooking

Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Akademii Kulinarnej Studio A jest dostępny w siedzibie Akademii, pod adresem http://akademia.cooking/contact oraz w koszyku klienta każdorazowo przed złożeniem zamówienia.
 2. Postanowienia Regulaminu znajdują odpowiednie zastosowanie do wszystkich usług świadczonych przez Akademię, w braku odmiennych postanowień umownych.

 

REGULAMIN KONKURSU Voucher na Restaurant Week w Toruniu (dalej „Regulamin”) § 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „Voucher na Restaurant Week w Toruniu” na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest Akademia Kulinarna Studio A, Agnieszka Michałowska, ul. Lepsza 33, 87-100 Toruń „Fundator” – fundatorem nagród w Konkursie jest Restaurant Week S.C. „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. „Nagroda” – voucher dla dwóch osób do wykorzystania w wybranej restauracji biorącej udział w Restaurant Week w Toruniu. § 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE Konkurs prowadzony jest w celu promocji wydarzenia „Restaurant Week”. Konkurs trwa od dnia 20.06.2020 roku, od godz. 12:00 do dnia 24 czerwca 2020 roku do godziny 21:00. Konkurs polega na udzieleniu w sposób określony poniżej odpowiedzi: Napisz recenzję dań, których miałeś/łaś szansę spróbować w ramach Restaurant Week w Toruniu. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019r. poz. 165). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook, na profilu FoodBookToruń. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest sponsorowany, współfinansowany ani prowadzony przez serwis Facebook. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca własny profil w serwisie Facebook. W Konkursie nie mogą brać udziału: Fundator, pracownicy Fundatora, Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Odpowiedzi konkursowej można udzielić jednokrotnie. § 3 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki: a) zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego na stronie akademia.cooking/contact, uczestnictwo w konkursie oznacza zgodę na postanowienia Regulaminu, b) odpowiedzieć na pytanie konkursowe ogłoszone na profilu „FoodBookTorun”, wysyłając swoją odpowiedź e-mailem na adres: wspieramgastrotorun@gmail.com Spełnienie warunków określonych w pkt a) – b) niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”). W dniu 24 czerwca 2020 roku Komisja konkursowa w składzie: Agnieszka Michałowska, Marta Sikorska, Paweł Czyża, rozstrzygnie drugą część konkursu, w której do wygrania jest Nagroda Główna. Nagrodę otrzyma 1 Uczestnik za najlepsze wykonanie zadania konkursowego, polegającego na napisaniu recenzji dań, spróbowanych w toruńskich restauracjach podczas Restaurant Week w Toruniu. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści bezprawnych, wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia postów naruszających Regulamin. § 4 PRAWA AUTORSKIE Każdy Uczestnik, który wykona zadanie w ramach Konkursu musi być wyłącznym autorem recenzji i posiadać pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie i wiedzę, że zdanie promujące zgłoszone w ramach Konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich. Uczestnik zwolni Organizatora lub Fundatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonego zdania promującego przenoszone na Organizatora lub Fundatora na podstawie postanowień Regulaminu, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania nagrody. Uczestnik przesyłając wykonane zadanie udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie przez Organizatora zaproponowanego utworu stworzonego przez uczestnika, poprzez dodanie logo Fundatora, publikację odpowiedzi z Internecie, wykorzystanie w działaniach promocyjnych dotyczących Konkursu, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. § 5 NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA Nagrodą w ramach Konkursu jest Voucher na kolację dla dwóch osób, do wybranej restauracji biorącej udział w toruńskiej edycji Restaurant Week, o wartości 98 zł brutto, ważny do dnia 5.07.2020 r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 24.06 o godz. 18:00, poprzez powołanie przez Organizatora Komisji Konkursowej składającej się z przedstawicieli Organizatora (zwana „Komisją Konkursową”). Komisja Konkursowa spośród Uczestników wybierze 1 osobę, która najlepiej wykonała zadanie konkursowe, w oparciu o subiektywne kryterium kreatywności (zwaną dalej „Laureatem Głównym”). Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Laureata Głównego Konkursu, jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród oraz terminów ich odbioru. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności. § 6 ZMIANA REGULAMINU KONKURSU Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania. § 7 WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 19.06.2020 r. § 8 OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników za pomocą wiadomości wysłanej za pośrednictwem serwisu Facebook. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). § 9 REKLAMACJE Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem „Restaurant Week” na następujący adres: lub w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: biuro@akademia.cooking przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie siedmiu dni od daty jego zakończenia. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą maila w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni. § 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie akademia.cooking/contact przez cały okres trwania Konkursu. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji. Administratorem danych osobowych jest Akademia Kulinarna Studio A, Agnieszka Michałowska („Administrator”), adres: ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń, adres do kontaktu w sprawie akcji: biuro@akademia.cooking Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) w następujących celach, w oparciu o następujące podstawy prawne oraz przez następujący okres: CELE PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZECHOWYWANIA przeprowadzenie konkursu (obsługi zgłoszeń do konkursu w tym wyłonienia zwycięzców konkursu), obsługa zwycięzców konkursu, w tym publikacji wyników konkursu, ogłoszenia zwycięzcy, wydania nagrody, publikacji wizerunku, obsługi osób towarzyszących zwycięzcy, obsługi reklamacji dotyczących konkursu) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) przez czas trwania konkursu, i kolejne 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą wypełnienie obowiązków podatkowych i prowadzenia rachunkowości, związanych z obsługą zwycięzców konkursu art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze); przez czas trwania konkursu, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego marketingowe, analityczne, archiwalne oraz statystyczne art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) przez czas trwania konkursu i następnie kolejne 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą lub do momentu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą obrona przed roszczeniami (ustalenie, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia roszczeń) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) przez czas trwania konkursu, a po zakończeniu konkursu przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń, w szczególności w zakresie roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji oraz roszczeń z tytułu nieuczciwej praktyki rynkowej oraz roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych, oraz do czasu zakończenia ewentualnego postępowania w tym zakresie; Odbiorcami danych mogą być: podmioty związane z organizacja konkursu: kurier, Poczta Polska, ubezpieczyciele, usługodawcy, którzy wykonują na rzecz Administratora usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego. Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Możliwe jest, że dane przekazane będą poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) – w szczególności administratorowi portalu społecznościowego (np. Facebook). Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym). Konsekwencją braku podania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie lub brak możliwości otrzymania nagrody. Możliwość przetwarzania danych przez administratora adekwatnie do treści regulaminu konkursu, jest warunkiem uczestnictwa w konkursie lub odbioru nagrody a brak możliwości ich przetwarzania przez administratora oznacza brak możliwości uczestniczenia w konkursie lub brak możliwości otrzymania nagrody. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje gdy: (1) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której się znalazłaś/eś lub (2) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.