loader image
Regulamin Akademii Kulinarnej Studio A

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego akademia.cooking oraz zasady dotyczące warsztatów kulinarnych; które są prowadzone przez:

AKADEMIA KULINARNA STUDIO A Agnieszka Michałowska

ul. Lelewela 33 (hala targowa, Ip.), 87-100 Toruń, tel. +48 506 177 366, email: biuro@akademia.cooking, strona internetowa: akademia.cooking, konto bankowe: 07 1090 1506 0000 0001 3119 7887, firmę wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki. Rejestr jest dostępny na stronie www.ceidg.gov.pl, NIP: 879-169-53-78, REGON: 362443079,

zwaną dalej Akademią.

 1. Zakup warsztatów lub vouchera na stronie akademia.cooking wymaga od Zamawiającego wcześniejszego:
  1. zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu,
  2. podania odpowiednich danych Zamawiającego i Uczestnika poprzez wypełnienie formularza,
  3. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia i przeprowadzenia warsztatów,
  4. złożenia oświadczenia o pełnoletności zgłoszonych Uczestników, chyba że warsztaty są dostępne dla osób niepełnoletnich,
  5. złożenia zamówienia,
  6. dokonania zapłaty.
 2. Zakup udziału w Szkole Gotowania lub Szkole Cukiernictwa (cykl warsztatów kulinarnych prowadzonych zgodnie z ogłoszonym programem) wymaga:
  1. zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu,
  2. podania odpowiednich danych Uczestnika na formularzu zamówienia,
  3. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia i przeprowadzenia warsztatów na formularzu zamówienia,
  4. złożenia zamówienia na formularzu zamówienia poprzez dostarczenie formularza podpisanego przez Uczestnika na adres biuro@akademia.cooking,
  5. dokonania zapłaty co najmniej 50% ceny Szkoły Gotowania w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia. Pozostała część ceny Szkoły Gotowania powinna zostać zapłacona przed czwartymi zajęciami Szkoły Gotowania.
 3. Przystąpienie do udziału w warsztatach wymaga od Uczestnika wcześniejszego zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu.

PŁATNOŚCI ZA USŁUGI I ZWROT PŁATNOŚCI

 1. Akademia akceptuje następujące sposoby płatności za indywidualne warsztaty kulinarne: 1) przelew typu on-line na rachunek bankowy Akademii poprzez serwis Transferuj.pl i 2) wykorzystanie do płatności vouchera (kuponu) nabytego na akademia.cooking Zapłata za warsztaty kulinarne powinna zostać dokonana w ciągu 3 godzin od chwili złożenia zamówienia. Miejsca dla Uczestników będą zarezerwowane przez 3 godziny po złożeniu zamówienia. Jeżeli w tym czasie płatność nie zostanie dokonana to rezerwacja zostanie anulowana.
 2. Akademia akceptuje następujące sposoby płatności za udział w Szkole Gotowania (cykl warsztatów kulinarnych prowadzonych zgodnie z ogłoszonym programem): płatność przelewem na rachunek bankowy Akademii: 07 1090 1506 0000 0001 3119 7887, przy czym co najmniej 50% ceny Szkoły Gotowania powinno zostać zapłacone w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia. Pozostała część ceny Szkoły Gotowania powinna zostać zapłacona przed czwartymi zajęciami Szkoły Gotowania.
 3. Akademia akceptuje następujący sposób płatności za voucher (kupon) na warsztaty: przelew typu on-line na rachunek bankowy Akademii poprzez serwis Transferuj.pl Zapłata za voucher (kupon) powinna zostać dokonana w ciągu 3 godzin od dnia złożenia zamówienia.
 4. Voucher jest ważny przez 3 miesiące od jego wystawienia. Nabywca vouchera może przekazać kod vouchera dowolnej osobie. Kod vouchera może być wykorzystany tylko jeden raz. W przypadku zapłaty za warsztaty przy użyciu kodu vouchera o wartości nominalnej wyższej niż cena tych warsztatów Akademia nie zwraca różnicy.
 5. Korzystnie z serwisu Transferuj.pl należącego do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. odbywa się na zasadach określonych w regulaminach tego serwisu.
 6. Ewentualny zwrot płatności dokonanych za pośrednictwem serwisu Transferuj.pl dokonywany jest przez Akademię na rachunek bankowy Zamawiającego, przy użyciu serwisu Transferuj.pl Akademia dokona zwrotu płatności niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 7 dni od dnia stwierdzenia zasadności zwrotu.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, REZYGNACJA Z WARSZTATÓW, ODWOŁANIE WARSZTATÓW

 1. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy regulowane przez Ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., zgodnie z art. 38 pkt. 12 tej ustawy.
 2. W przypadku rezygnacji dokonanej przez Konsumenta na więcej niż 3 dni przed terminem warsztatów Akademia dokonuje zwrotu płatności w pełnej wysokości, z wyjątkiem rezygnacji z zajęć w Szkole Gotowania (w przypadku rezygnacji z zajęć w Szkole Gotowania Akademia nie dokonuje zwrotu płatności).
 3. W przypadku rezygnacji dokonanej przez Konsumenta na 3 dni i mniej przed terminem warsztatów Akademia dokonuje zwrotu płatności w wysokości 50% otrzymanej kwoty, z wyjątkiem rezygnacji z zajęć w Szkole Gotowania (w przypadku rezygnacji z zajęć w Szkole Gotowania Akademia nie dokonuje zwrotu płatności).
 4. W przypadku odwołania warsztatów Akademia dokonuje zwrotu płatności w pełnej wysokości, chyba że Uczestnik wyrazi zgodę na wzięcie udziału w warsztatach w innym terminie.

ZASADY DOTYCZĄCE WARSZTATÓW KULINARNYCH

 1. Temat warsztatów, menu, prowadzący warsztaty, data i godzina warsztatów oraz przybliżony czas trwania warsztatów określany jest każdorazowo na stronie Akademii http://akademia.cooking/shop
 2. Menu może ulec zmianie w przypadku gdy dostępność składników jest ograniczona. Akademia zaopatruje się w świeże produkty, które nie zawsze są dostępne, nawet przy ich wcześniejszym zamawianiu (np. dostępność ryb zależy od warunków atmosferycznych, które mogą uniemożliwiać połowy).
 3. Akademia zapewnia Uczestnikom warsztatów:
  1. indywidualne i profesjonalnie wyposażone stanowisko pracy,
  2. prowadzenie zajęć przez prowadzącego,
  3. fartuch na czas zajęć,
  4.  świeże produkty wysokiej jakości do przygotowania wszystkich potraw z menu,
  5. wspólny posiłek w Akademii na zakończenie warsztatów,
  6. receptury przygotowanych dań.
 4. Potrawy przygotowywane podczas warsztatów sporządzane są w całości ze składników (produktów) dostarczanych przez Akademię.
 5. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na rejestrowanie (fotograficzną, video, monitoring wizyjny) przebiegu warsztatów.
 6. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku podczas warsztatów oraz na wykorzystanie jego wizerunku przez Akademię na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Akademii, dokumentujących przebieg warsztatów.
 7. Uczestnik warsztatów (oraz jego rodzic/opiekun w przypadku gdy uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia) powinien zapoznać się szczegółowo ze składem dań, w szczególności gdy jest on uczulony lub wrażliwy na pożywienie, składniki potraw, artykuły spożywcze itp. Informacje te dostępne są każdorazowo na stronie warsztatów, w recepturach dań, ponadto szczegółowych informacji udziela na życzenie prowadzący zajęcia, który może udostępnić uczestnikowi do wglądu opakowania produktów spożywczych. W czasie warsztatów uczestnicy mają bezpośredni kontakt z produktami spożywczymi oraz spożywają przygotowywane przez siebie lub wspólnie dania. Akademia nie odpowiada za wyeliminowanie możliwości kontaktu uczestnika z produktami uczulającymi ani za ewentualne skutki takiego zdarzenia.
 8. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział w przeznaczonych dla nich warsztatach po wyrażeniu zgody i zaakceptowaniu treści Regulaminu przez ich rodziców/opiekunów.
 9. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice/opiekunowie zgodnie z zasadami prawa cywilnego.

INFORMACJE O DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe w Akademii Kulinarnej Studio A są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 poz. 1000). Administratorem danych osobowych jest Akademia Kulinarna Studio A, Agnieszka Michałowska, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń, tel. +48 506 177 366, email: biuro@akademia.cooking, strona internetowa: akademia.cooking
 1. Administrator przetwarza dane osobowe w szczególności:
 1. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz kontaktowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. w celu obsługi reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 5. w celach marketingowych, które mogą polegać na kierowaniu e-mailowych powiadomień (tzw. newsletter) o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 6. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;
 7. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników.
 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
 1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
 1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
 2. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 3. Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
 4. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 6. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
 7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
 9. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
 10. Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
 1. w formie pisemnej na adres: Akademia Kulinarna Studio A, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń
 2. drogą e-mailową na adres: biuro@akademia.cooking

Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Akademii Kulinarnej Studio A jest dostępny w siedzibie Akademii, pod adresem http://akademia.cooking/contact oraz w koszyku klienta każdorazowo przed złożeniem zamówienia.
 2. Postanowienia Regulaminu znajdują odpowiednie zastosowanie do wszystkich usług świadczonych przez Akademię, w braku odmiennych postanowień umownych.